"Barwny Świat" to przedszkole terapeutyczne, gdzie pomagamy dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać się na zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych, nie tracąc jednocześnie swojego dzieciństwa. Naszą misją jest intensywna praca terapeutyczna realizowana poprzez prowadzenie terapii indywidualnych oraz szeroki zakres zajęć grupowych. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez zespół specjalistów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Zajęcia przedszkolne realizujemy uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodną z rozporządzeniem MEN. Treści dobieramy i dostosowujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Nasi pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresie nowych form terapii dzieci z autyzmem, pod kierunkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Bezpłatnie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00

Terapia w przedszkolu

Oferujemy:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

„NIE MOŻNA ZMUSIĆ ZIARNA DO ROZWOJU I KIEŁKOWANIA, MOŻNA JEDYNIE STWORZYĆ WARUNKI ZEZWALAJĄCE NA TO, ABY ZIARNO ROZWINEŁO WSZYSTKIE TKWIĄCE W NIM MOŻLIWOŚCI”

Carl RogersW Naszym Przedszkolu realizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


W skład naszego zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:
 • psycholog
 • logopeda/neurologopeda
 • terapeuta SI
 • pedagog
 • inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb

Do przedszkola są przyjmowane dzieci z diagnozą spektrum autyzmu, które posiadają:
 • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczą
 • Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (dla dzieci starających się o zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszym przedszkolu)

Wysokie kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie, kreatywność, zaangażowanie, profesjonalne podejście oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne to największe atuty naszych terapeutów. Mając na uwadze złożoność zaburzenia, jak i wciąż nowe doniesienia w dziedzinie nauki na temu zaburzeń ze spektrum autyzmu nasi terapeuci systematycznie uczestniczą w licznych szkoleniach wewnętrznych jak i zewnętrznych, warsztatach, sympozjach i konferencjach poświęconych tematyce autyzmu. Naszą przedszkolną kadrę tworzy zespół specjalistów którzy z pasją i zaangażowaniem angażują się w proces terapeutyczny, dydaktyczny i wychowawczy swoich podopiecznych:

 • konsultant do spraw komunikacji (terapeuta AAC)
 • pedagodzy specjalni z uprawnieniami do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagodzy
 • terapeuta pedagogiczny
 • psycholog
 • terapeuci ręki
 • terapeuci terapii taktylnej
 • logopeda
 • neurologopeda
 • terapeuci integracji sensorycznej
 • dogoterapeuta
  Ścisła współpraca całego zespołu zapewnia wszechstronną opiekę i wsparcie zarówno dzieciom jak i ich rodzicom i opiekunom.

  Zapraszamy Państwa do nowego Przedszkola Terapeutycznego "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" dla dzieci z autyzmem pod patronatem Stowarzyszenia "BARWA" w Białymstoku przy ul. Serwitutowej 4


   "Projekty"

   Projekt pt:."Tęczowy most-większe szanse-zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z autyzmem"

   realizowany w ramach Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

   wartość projektu: 457 354,72
   dofinansowanie: 388 279,72

   Beneficjent:
   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”

   Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie umiejętności społecznych 15 dzieci z autyzmem uczęszczających do Przedszkola Terapeutycznego „Barwny Świat” w Białymstoku, poprzez dostosowanie przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące deficyty dzieci:
   - zajęcia specjalistyczne, takie jak: zajęcia metodą opartą na Stosowanej Analizie Zachowania, terapia psychologiczna, zajęcia neurologopedyczne, terapia Integracji Sensorycznej, terapia „ręki”, terapia taktylna,
   - zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, takie jak: zajęcia z elementami muzyczno-ruchowymi, zajęcia sensoplastyczne, zajęcia poziom koncentracji w ciemni,
   - zajęciarozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, takie jak: trening komunikacji, dogoterapia, Trening Umiejętności Społecznych,

   Projekt obejmuje także doskonalenie kwalifikacji kadry przedszkola.   W PLACÓWCE FUNKCJONUJE LISTA REZERWOWA - ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK


  Dyrektor tel. 662 045 575
  Sekretariat tel. 535 222 076

  Nasza lokalizacja

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”
  Ul. Sobolewska 18, 15-560 Białystok, tel. 509 635 653
  Numer KRS: 0000461200, Nr konta: PKO BP SA 751020 1332 0000 1002 1051 2772